Algemene voorwaarden

 

Sarah Embrechts

&Stories
BTW BE0771.568.583
Clementinastraat 60
2018 Antwerpen

 

FOTOGRAFIE

Foto's en video's gemaakt door &Stories by Sarah kunnen verschijnen op haar social media en website, gelieve de fotograaf op de hoogte te brengen indien u dit niet wenst.

Een boeking is definitief. Indien deze wordt geannuleerd of in tijd wordt ingekort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies. Wanneer de klant niet komt opdagen voor een fotosessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

Het aantal geleverde foto's kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van de reportage, weersomstandigheden e.a.

Foto's worden enkel bewerkt en in JPG formaat afgeleverd in een online galerij met een logo in het midden van de foto. Hieruit kunnen het aantal afgesproken foto's gedownload worden met een persoonlijke pincode, waarna het logo automatisch wordt verwijderd. Extra foto's kunnen aangekocht worden per stuk of per (volledig) pakket. Extra bewerkingen kunnen uitgevoerd worden aan het dan geldende uurtarief.

Online galerijen blijven minstens 2 maanden gratis beschikbaar, waarna de galerij in het archief wordt opgeslagen. Indien u na deze periode nog foto's wil downloaden of uw foto's verloren bent, gelieve hiervoor Sarah Embrechts te contacteren.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen. Fotoreportages incl. fotoboek vallen voor particulieren onder 6% BTW terwijl reportages zonder fotoboek vallen onder 21% BTW regels. De prijzen op de website omvatten 6% BTW en kunnen om die reden afwijken van een op maat gemaakt pakket. Opgegeven prijzen voor personal branding fotoreportages staan op de website altijd exclusief BTW en andere lastentaksen die bij wet of door een overheid worden gekoppeld aan de dienstverlening van &Stories. Dergelijke lasten en taksen zijn steeds ten laste van de klant.

LOCATIE

De locatie wordt op voorhand, in samenspraak tussen &Stories en de klant, besproken. Een week voor de shoot wordt afhankelijk van het weerbericht de locatie afgesproken, bij twijfel worden 2 opties aangeboden (wel en niet overdekt). Bij te slechte weersomstandigheden kan de shoot kosteloos verplaatst worden naar een latere datum.

AUTEURSRECHT

Het fotografisch werk van &Stories is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf.

Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

&Stories bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met bijvoorbeeld IG-filters) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgd. 

Het fotografisch werk van &Stories is onderhevig aan auteursrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die &Stories ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is inbegrepen in de prijs van de opdracht.

Het verlenen van een tijdelijk gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren: Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Sarah Embrechts en de opdrachtgever. Sarah Embrechts behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.

AANKOPEN FOTO-PRODUCTEN

Bij aankoop verbindt de klant zicht tot de aangeduide artikelen. Deze worden op maat gemaakt en kunnen om die reden niet geretourneerd worden. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

&Stories is niet verantwoordelijk voor schade bij de post.

&Stories is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

BELET

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan (evenement, huwelijk) betaalt de fotograaf het volledige bedrag terug en zoekt &Stories een gelijkwaardige vervanging.

De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaalt.

KLACHTEN

Klachten i.v.m dienstverlening worden binnen de 5 dagen gemeld.
**De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

FACTUREN EN OFFERTES

Offertes hebben, tenzij anders weergegeven op de offerte, een deadline van 24u.

Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Foto's en artikelen worden niet geleverd voor deze betaling. Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.
Bij niet of laattijdige betaling houdt &Stories zich het recht voor om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is. Indien de factuur voor de aankoop van extra foto's niet betaald is binnen de 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen deze enkel verkregen worden tegen een toeslag van 100 euro.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12% per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Antwerpen.

TEGENSTRIJDIGHEID

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

VERANTWOORDELIJKHEID

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen bij niet gekalibreerde schermen of prints gemaakt door derde partijen.

CADEAUBONNEN

&Stories is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten.

Cadeaubonnen zijn voorzien van een bedrag en staan niet gelijk aan een volwaardige fotosessie inclusief alle foto's.

UITVOERING OPDRACHT

Wie een fotoshoot boekt bij &Stories by Sarah gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

&Stories zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

&Stories bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.

&Stories by Sarah heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.

Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

TERUGBETALING AANGEKOCHTE DOWNLOADBARE PRODUCTEN

Deze worden niet terugbetaald aangezien de klant bij het afronden van de bestelling akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Hierin staat de klant zijn/haar herroepingsrecht af omwille van de downloadbaarheid van het product. Deze terugbetalingsvoorwaarden vallen onder de Europese wet en kunnen hier nagelezen worden: https://www.unizo.be/sites/default/files/herroepingsrecht_1.pdf (Presets & E-books tenzij aangetoond dat deze niet zijn gedownload).

Eventuele terugbetalingen worden steeds uitgevoerd d.m.v. een cadeaubon en niet voor cash.